Student List

Section : 9111                         
      updated 21.06.14

รหัสนักศึกษา ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1-50-03-0701-0 1 น.ส. ฤดีมาศ ทับภักดี
1-50-08-0028-7 2 น.ส. ภิรัณยา สุนทรศร
1-50-08-0065-9 3 นาย ภัทร์ศภล เจริญกาเด็ด
1-51-08-0459-2 4 นาย วินัย บุญมี
1-55-03-2785-0 5 น.ส. กัญญารัตน์ นัยศิริ
1-55-03-2907-0 6 นาย ธิติเทพ เจริญรูป
1-56-03-0981-5 7 นาย วศิน ลาภกิตติวัฒนา
1-56-03-2532-4 8 นาย ศิวพล พรสกุลไพศาล
1-56-05-0549-5 9 นาย ภูมิพิชญ์ เอียดทอง
1-56-05-1036-2 10 น.ส. วัชรี สระสมศรี
2-56-01-0001-4 11 น.ส. พรยุพิน บำรุงสรณ์
2-56-01-0010-5 12 น.ส. อริสรา เติมบุญผาติ
2-56-01-0012-1 13 นาย อธิวัฒน์ ปะคำ
2-56-01-0014-7 14 น.ส. วาสนา พวงกุหลาบ
2-56-01-0015-4 15 น.ส. พรธิดา จันทราช
2-56-01-0016-2 16 นาย วรุฒ ถิรเสถียรกุล
2-56-01-0018-8 17 น.ส. ลัดดาวัลย์ กันทะมุล
2-56-01-0019-6 18 น.ส. จิตรลดา อสุนี ณ อยุธยา
2-56-01-0020-4 19 น.ส. ปลายขวัญ วิมลโนช
2-56-01-0022-0 20 น.ส. นรินทร์พร แก้วตา
2-56-01-0023-8 21 น.ส. ธิดา โพธิ์ลังกา
2-56-01-0024-6 22 นาย สรรชัย สังข์ทอง
2-56-01-0029-5 23 นาย ไพสิฐ ตรีรัตนกิตติ
Section : 9121                                                                                 updated 21.06.14

รหัสนักศึกษา ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1-53-09-0039-6 1 นาย ธนกานต์ แก้วธานี
1-53-09-0095-8 2 นาย วรวุฒิ เพ็ญศรีสวรรค์
1-55-05-0198-3 3 นาย จิรัฏฐ์วรุตน์ รื่นรมย์
1-55-05-0219-7 4 นาย เทอดเกียรติ วรรณอ๊วก
1-55-05-0225-4 5 นาย จตุพร พิพัฒน์พงษ์
1-56-02-1334-8 6 นาย นพรัตน์ วิมล
1-56-03-0578-9 7 น.ส. กันยรัตน์ บวรพิบูลย์
1-56-03-0952-6 8 นาย ศุภเสกข์ คำไทย
1-56-08-0001-1 9 น.ส. ณัชชา จิตวัฒนาศิลป์
1-56-08-0035-9 10 นาย มณฑล ชื่นศิริ
1-56-08-0193-6 11 น.ส. รัตติยากร วรเพียรกุล
1-56-08-0205-8 12 น.ส. กัญจนา มโนมัยรัตน์
2-56-02-0001-2 13 น.ส. พรนภัส ฉัตรแก้ว
2-56-02-0003-8 14 น.ส. อาริสา พลชุมแสง
2-56-02-0004-6 15 นาย ราเชน นอบน้อม
2-56-02-0009-5 16 น.ส. อมรพรรณ รักแฟง
2-56-02-0010-3 17 น.ส. เมธาวี จันทร์อร่าม
2-56-02-0011-1 18 น.ส. น้ำฝน ฉายศรีสินธุ์
2-56-02-0012-9 19 น.ส. วรรณิษา สุดา
2-56-02-0015-2 20 น.ส. จีรนันท์ พหลโยธิน
2-56-02-0016-0 21 นาย ธนินทร เอกธนา
2-56-02-0017-8 22 นาย ธนพงษ์ สถิตอมรธรรม
2-56-02-0018-6 23 นาย ธนพล จตุรเจริญคุณ
2-56-02-0019-4 24 น.ส. มสารัศมิ์ ยิ้มทรัพย์
2-56-02-0020-2 25 นาย ธนธกร ไชยบุตร
2-56-02-0021-0 26 น.ส. จิรารัตน์ สังคะสอน
2-56-02-0027-7 27 น.ส. กมลวรรณ หุ่นดี
2-56-02-0028-5 28 นาย ชัยวัฒน์ ปรางค์รัตน์
2-56-02-0029-3 29 น.ส. ริญญารัตน์ เลิศอัครภานันท์
2-56-02-0030-1 30 นาย ปิติพงษ์ ละอองปลิว
2-56-02-0034-3 31 นาย จิรวัฒน์ ฉัตรไชยกิจ
2-56-02-0037-6 32 น.ส. อารีภรณ์ ปิยดำรงกุล
2-56-02-0039-2 33 น.ส. โสภิสา รุ่งเรือง
2-56-02-0040-0 34 น.ส. สุภาพร วงศ์กาญจนานันท์
2-56-02-0043-4 35 น.ส. พรลภัส ศิริโชติอมรพันธ์
2-56-02-0044-2 36 นาย สุธรรม เหล่าชินชาติ
2-56-02-0045-9 37 น.ส. พลอยลภัสร์ ขันหาเขตต์
2-56-02-0048-3 38 นาย นิพิฐพนธ์ คงวงศ์ไทย
2-56-02-0049-1 39 นาย ณดล เนื่องคำมา
2-56-02-0051-7 40 น.ส. อมรรัตน์ วังระหา
2-56-02-0053-3 41 น.ส. สุนทรีย์ คงรุ่งเรืองพร
2-56-02-0054-1 42 น.ส. อรทิพย์ หงสาวดี
2-56-02-0058-2 43 นาย อัคร ทองลักษณะวงศ์
2-56-02-0065-7 44 น.ส. ศรุติญา ธนัชชนกรณ์
2-56-02-0067-3 45 น.ส. รัชนีกร พรมนิวาส
2-56-02-0068-1 46 น.ส. มนัสนันท์ มังคละบุญวัฒน์
2-56-02-0071-5 47 น.ส. นวพร ลาภภัทรนันท์
2-56-02-0073-1 48 นาย จารุกิตติ์ คล่องสารา
2-56-02-0074-9 49 น.ส. นุชนาถ ปั้นแก้ว
2-56-02-0078-0 50 น.ส. ลายลักษณ์ น่วมศาลา
2-56-02-0080-6 51 น.ส. ปวีณา สุริยะพันธุ์
2-56-02-0081-4 52 นาย ธนัท สวัสดิโสภากุล
2-56-02-0082-2 53 น.ส. วริศรา อวยจินดา
2-56-02-0085-5 54 นาย ธนะชัย พิทักษ์ศักดิ์
2-56-02-0087-1 55 น.ส. ธัญญารัตน์ แก้วก่ำ
2-56-02-0088-9 56 น.ส. อรุณรัตน์ แสงจันทร์
2-56-02-0090-5 57 นาย สาทิศ ประเสริฐศรี
2-56-02-0094-7 58 นาง สุรินทร์ญา ซิมเมอร์
2-56-02-0095-4 59 น.ส. ณัฐกุล ภู่ทอง
2-56-02-0008-7 60 น.ส. จีรวรรณ์ อาสาเสนา
2-56-02-0072-3 61 น.ส. ภัทรภร ฤทธิเดช
Section : 9131                                                                             updated 21.06.14

รหัสนักศึกษา ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1-56-03-1351-0 1 นาย ธีรวุฒิ ปลายเดือน
1-56-07-0115-1 2 นาย วิศววิทย์ กระเดื่องเดช
2-55-03-0034-3 3 น.ส. สุพรรณีย์ อุโคตร
2-56-01-0003-0 4 น.ส. ธัญสุดา คำสวย
2-56-01-0004-8 5 น.ส. จารุวรรณ กองกี
2-56-03-0002-8 6 น.ส. ภัทรา รักท้วม
2-56-03-0004-4 7 น.ส. สตรี นีลเซ่น
2-56-03-0005-1 8 นาย ชาตรี ธีรภาพรุ่งโรจน์
2-56-03-0006-9 9 น.ส. ธัญธิตา ซื่อตรง
2-56-03-0007-7 10 นาย ทิวากร กุลประสูติดิลก
2-56-03-0008-5 11 นาย สมพร เจริญสุข
2-56-03-0009-3 12 น.ส. สุพรรณวดี กลัดทิม
2-56-03-0010-1 13 น.ส. ชนิกานต์ ศิลกุล
2-56-03-0011-9 14 นาย ชนินทร ศิลกุล
2-56-03-0012-7 15 น.ส. ลักษิกา คำขำ
2-56-03-0015-0 16 นาย นันทพัทธ์ พิพัฒจิรโชติ
2-56-03-0016-8 17 น.ส. กัลป์ปภัส ทองปิยรุจวัชร์
2-56-03-0021-8 18 น.ส. นิษฐกานต์ โชติวิศาลพงศ์
2-56-03-0023-4 19 นาย วิษณุ เดื่อมขันข์มณี
2-56-03-0024-2 20 นาย สุรนาท ฉิมเพลิดนาม
2-56-03-0026-7 21 น.ส. นภัสภรณ์ งามชัยพิสิฐ
2-56-03-0031-7 22 น.ส. ปรียาภรณ์ พรหมจันทร์
2-56-03-0034-1 23 นาย อรรถพงศ์ ศักดิ์เสริมเกียรติ
2-56-03-0036-6 24 น.ส. เทียนพรรษา รัตนสัญญา
2-56-03-0041-6 25 นาย เผ่าไท เจริญสุข
2-56-03-0044-0 26 น.ส. ปาณิสรา ตั้งศิริเจริญ
2-56-03-0045-7 27 น.ส. ธันนิสา บัณฑิตธรรม
2-56-03-0047-3 28 น.ส. พรลภัส แคอนันต์
2-56-03-0049-9 29 น.ส. วรรณนภา รุ่งเรืองศิลป์
2-56-03-0050-7 30 น.ส. พิราภรณ์ กิตติเรืองทอง
2-56-03-0057-2 31 นาย ธีรศักดิ์ ชาญอนงค์สุข
2-56-03-0053-1 32 นาย ธนะโรจน์ วงษ์สกุลพัชร์
2-56-03-0056-4 33 นาย ศราวุฒิ ลีพรหมรัตน์