Class Activities

Week  7 - 26 กรกฎาคม 2557@K241  16.35-18.45 น. และ 19.05-21.15 น.

13. นำเสนอเกมที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ
 • ส่งวิดีโอ และนำเสนอ (10%)

14. ภัยพิบัติ (อ.อังคณา)
 • เอกสารประกอบการสอน
 • กิจกรรมในห้องเรียน (การแสดงบทบาทสมมติ)
  • Slide 11: นักศึกษาคิดว่า จะเกิดภัยพิบัติใดบนโลกของเรา และมีความรุนแรงหรือส่งผลกระทบอย่างไร
  • Slide 15: นักศึกษาจะมีการเตรียมตัวหรือปฏิบัติตนอย่างไร  

Week  6 - 19 กรกฎาคม 2557@K241  16.35-18.45 น. และ 19.05-21.15 น.

*สลับหัวข้อสำหรับสัปดาห์นี้

11. หัวข้อวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ (อ.เสาวณี)
 • กิจกรรมในห้องเรียน
  • Slide 20: พลังงานแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
  • Slide 24: จะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไรบ้าง
   ในรูปแบบ Mind Map  ดังตัวอย่าง Slide ที่ 25-27


12. นำเสนอโมเดลนวัตกรรมอนาคต
 • ส่งโมเดล และแบบร่างนวัตกรรมพร้อมคำอธิบาย (10%)

Week  5 - 5 กรกฎาคม 2557@K241  16.35-18.45 น. และ 19.05-21.15 น.
9. หัวข้อ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และจริยธรรม  (อ.เสาวณี)

   


10. หัวข้อวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ (อ.อังคณา)


Week  4 - 28 มิถุนายน 2557@K241  16.35-18.45 น. และ 19.05-21.15 น.

*สลับหัวข้อสำหรับสัปดาห์นี้

7. หัวข้อนวัตกรรมอนาคต (อ.เสาวณี)
- แบบวาดบนกระดาษปอนด์ ขนาด  55x76 ซม. พร้อมระบุคุณลักษณะ
- โมเดลจริง (แบบจำลอง) ขนาดไม่เกิน 30x30 ซม.
- อย่าลืม! นวัตกรรมคือ สร้างสรรค์ ยังไม่ใช้แพร่หลาย (ไม่มีทั่วไป) เกิดจากการแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือการพัฒนาให้ดีขึ้น
  • 19 กรากฎาคม 2557 ส่ง e-Portfolio งานเดี่ยว 10%

  • 26 กรากฎาคม 2557 นำเสนอหนังสั้น เรื่อง เกมสร้างสรรค์ และเกมไม่สร้างสรรค์ งานกลุ่ม 10%


8. หัวข้อการนำเสนอแบบสำรวจ (อ.เสาวณี)
 • นำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 12 นาที ถามตอบอีก 3 นาที
 • หัวข้อการทำแบบสำรวจ 10% ที่นี่
 • คะแนน 10 %


Week  3 - 21 มิถุนายน 2557@K241  16.35-18.45 น. และ 19.05-21.15 น.

5. หัวข้อ Network (อ.เสาวณี)

6. หัวข้อ Social Network (อ.อังคณา)


Week  2 - 14 มิถุนายน 2557@K965  16.35-18.45 น. และ @K241  และ 19.05-21.15 น.

3. หัวข้อ ePortfolio (อ.อังคณา)

 • การจัดทำ Site


4. หัวข้อ Hardware/Software (อ.เสาวณี)

Week 1 - 7 มิถุนายน 2557@K241 16.35-18.45 น.

1. หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ข้อมูล (อ.อังคณา)
 • เอกสารประกอบการสอน
 • กิจกรรมในห้องเรียน
  • Slide 6: IT คืออะไร? และนึกถึงสิ่งใด?
  • Slide 9: What is IT? เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
  • Slide 39: การนำเสนอของทั้งสองคนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
  • Slide 56: เขียนกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูลที่สำรวจจากสมาชิกในกลุ่ม
 • การบ้าน
  • Group 1 : MICROSOFT- เข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาได้ที่นี่ 
  • Group 2 : WWW - เข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาได้ที่นี่
  • Group 3 : GPS - เข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาได้ที่นี่
  • Group 4 : SOCIAL CAM - เข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาได้ที่นี่
  • Group 5 : INTERNET - เข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาได้ที่นี่
  • Group 6 : MACBOOK AIR - เข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาได้ที่นี่
  • Group 7 : iOS - เข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาได้ที่นี่
  • Group 8 : COOKIE RUN - เข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาได้ที่นี่
  • Group 9 : USB เข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาได้ที่นี่
  • Group 10 - เข้าไปปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาได้ที่นี่

2. หัวข้อ สถิติ (อ.เสาวณี)
 • เอกสารประกอบการสอน
 • กิจกรรมในห้องเรียน
  • Slide 13: สถิติคืออะไร?
  • Slide 16-18: คำสำคัญทางสถิติ? พร้อมทั้งยกตัวอย่างไม่ซ้ำกับในเอกสารประกอบการสอน
   • ประชากร
   • กลุ่มตัวอย่าง
   • ตัวแปร
   • ข้อมูล
  • Slide 27: ให้นักศึกษาสอบถามข้อมูลที่นักศึกษาสนใจ เพื่อที่จะสำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆ  จำนวน 10 คนขึ้นไป จากนั้นนำมาสรุปผลค่ากลางที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางหรือกราฟ 
 •  การบ้าน (งานกลุ่ม)
  • Slide 28: หัวข้อ ปัญหาที่นักศึกษาสนใจในการทำแบบสำรวจ (สำหรับจัดทำรายงานที่จะต้องนำเสนอในครั้งที่ 7 รวม 10 คะแนน)
  • ร่างข้อคำถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน
   • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
   • ข้อมูลที่ต้องการสอบถาม (เกี่ยวข้องกับหัวข้อ)
 • การบ้าน (งานเดี่ยว)
  • เตรียมข้อมูลสำหรับทำ e-Portfolio เช่น ภาพถ่าย ประวัติการศึกษา กิจกรรมต่างๆ ใบประกาศนียบัตร ความสนใจ ความสามารถพิเศษ  และอื่นๆ